در حال بارگزاری...

تدوین و نگارش کمپین تبلیغاتی

خدمات/تبلیغات/تدوین و نگارش کمپین تبلیغاتی

به مجموعه از فعالیت های تبلیغاتی چندگانه و چند وجهی برنامه ریزی شده برای تبلیغ یک سازمان یا کالای خاص کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) می گویند. برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی به سازمان و مجری تبلیغات این امکان را می دهد تا منابع محدود را به طور موثری مورد استفاده قرار دهند. هدف کمپین تبلیغاتی آن است که پیام هدف کمپین را با برنامه ریزی دقیق در زمان مناسب و با بودجه مناسب به مخاطب تعیین شده ارسال نماید و در نهایت موجب افزایش سهم بازار و افزایش تعداد مخاطبان سازمان شود. نکته مهم در مورد کمپین تبلیغاتی آن است که باید همواره مورد سنجش و پایش واقع شده تا میزان اثر بخشی کمپین تبلیغاتی مورد ارزیابی قرار گیرد و این ممکن نیست مگر آنکه از ابتدا معیارهای عددی مشخصی برای سنجش کارآیی کمپین تعریف گردد. متخصصان ما در آژانس تبلیغاتی آوانگار همواره با در نظر داشتن اصول پنجگانه 5M (ماموریت، پول، پیام، رسانه مورد استفاده و ارزیابی اثربخشی تبلیغات) و ارایه راهکارهای خلاقانه اقدام به نوشتن نسخه اختصاصی برای هر مشتری می نمایند. تا از این رهگذر بهترین نتایج برای مشتریان که در واقع شرکای تجاری ما در آژانس آوانگار هستند حاصل گردد.

ارایه راهکارهای یکپارچه و کامل برای چالش های مشتریان.

افتخار ما در کانون آوانگار آنست که به دلیل وارد نشدن به حوزه رسانه داری که اساسا جزء وظایف ذاتی شرکت های تبلیغاتی در هیچ کجای دنیا نیست، قادر خواهیم بود فارغ از تاثیر مخرب مالکیت رسانه در جهت گیری بودجه ریزی کمپین، موثرترین و کم هزینه ترین راهکارها را جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده در پیش گیریم. این رویکرد در آوانگار موجب گردیده تا تحقیقات اثر بخشی تبلیغات از طریق رسانه ها با کمترین انحراف و جهت گیری همراه بود و نتایج آن به عنوان مرجعی معتبر برای تصمیم سازی های بعدی مورد استناد قرار گیرد.

فرآیند نگارش کمپین تبلیغاتی بر اساس  5M

 

Mission ماموریت : تعریف مأموریت یا هدف اصلی تبلیغ (چرایی انجام تبلیغ)

Message پیام : پیامی که باید در تبلیغ وجود داشته باشد و به مخاطب آن ارائه گردد.

Media رسانه : رسانه یا کانال انتقال که با توجه به هدف تبلیغ، نوع پیام و نحوه دسترسی مخاطب به کانال ارتباطی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و انتخاب گردد.

Money بودجه : بودجه تخصیص یافته به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ در جهت استفاده بهینه از کانال و حفظ کیفیت محتوا.

Measurement ارزیابی : ارزیابی کارایی و اثربخشی تبلیغات برای اطمینان از ایجاد تصویر با کیفیت از برند و افزایش سطح یا عمق آگاهی از برند.

فرم پرسشنامه اطلاعات